Өндірістік жабдықтар

welding machine

дәнекерлеу машинасы

frequency converter

жиілік түрлендіргіші

power supply

нәр беруші

network switch

желі қосқышы

network base station

желілік базалық станция

case heat dissipation

жылу шығыны

Virtual money miner

Виртуалды ақша өндіруші

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner